WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sound Object Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, NIP: 9512396230, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569869 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 174 215,0 zł, kapitał wpłacony: 174 215,0 zł, („Spółka”), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 10.00 – 16.00.

mikrofon

Precyzyjna technologia

dekompozycji dźwięku

Opatentowana przez nas technologia wektoryzacji dźwięku pozwala na uzyskanie nieosiągalnej dotąd jakości reprezentacji i opisu sygnału i umożliwia wyodrębnienie z polifonicznej ścieżki audio pojedynczych dźwięków składowych, które zapisujemy w formie edytowalnych obiektów dźwiękowych (Sound Objects®). Otrzymany w ten sposób wektorowy zapis dźwięku daje niespotykane dotąd możliwości dalszej analizy oraz edycji.

mikrofon

Nowe możliwości

automatycznej separacji źródeł dźwięku

Zastosowane przez nas algorytmy dekompozycji sygnału audio na obiekty dźwiękowe pozwalają nam automatycznie rozdzielać wybrzmiewające jednocześnie w ścieżce audio dźwięki składowe, których częstotliwość różni się zaledwie o 4% (około jeden półton).

Uzyskanie takiej dokładności separacji składowych dźwięku pozwala na nieosiągalną dotąd precyzję przy wyodrębnianiu poszczególnych źródeł dźwięku, a także rozpoznawanie logicznych elementów składowych każdego ze źródeł dźwięku, takich jak: fonemy, nuty itp..

mac

Zastosowania

DEKOMPOZYCJI DŹWIĘKU

Nowa jakość

analizy sygnału dźwiękowego

Wykorzystując nasze algorytmy dekompozycji sygnału jesteśmy w stanie wyodrębnić poszczególne wektorowe Obiekty Dźwiękowe i rozpocząć proces ich grupowania według źródeł pochodzenia.

Precyzyjna Separacja Dźwięku

na bazie Obiektów Dźwiękowych

ic10

FILTRY

W odróżnieniu od tradycyjnych metod przetwarzania dźwięku za pomocą Transformaty Fouriera (FFT) i jej pochodnych (DCT, CQT), nasza technologia wykorzystuje specjalnie zaprojektowany bank filtrów do uzyskania niespotykanej dotąd dokładności odzwierciedlenia sygnału.

ic12

WIDMO

Nowy rodzaj widma powstały w wyniku wektoryzacji sygnału opisuje zmieniające się zależności częstotliwościowe obiektów w czasie, przy zachowaniu ciągłości fazy. Pozwala ono na precyzyjne rozdzielenie wielu nałożonych w czasie częstotliwości, które różnią się o zaledwie >4% (1 półton). Ponadto charakteryzuje się on stałą rozdzielczością we wszystkich 500 logarytmicznych zakresach częstotliwościowych.

ic11

WEKTORY

Wykorzystując nasze algorytmy jesteśmy w stanie wyodrębnić poszczególne wektorowe Obiekty Dźwiękowe i rozpocząć proces ich grupowania według źródeł pochodzenia.